Zwroty

 1. Każdy klient będący konsumentem zgodnie z definicją zawartą w artykule 22 (1) kodeksu cywilnego może skorzystać z prawa zwrotu towarów. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktów nabytych na stronie internetowej nerko.pl w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).
 2. Aby zachować wyżej wymieniony termin, wystarczy uzupełnić formularz zwrotu który dostępny jest poniżej do pobrania i dołączyć do zwracanego towaru, na adres:

  ŁUKASZ SURMA surma.pl Lisięcice, ul. Klonowa 1, 48-118 Głubczyce.
  Formularz zwrotu

 3. Po wypełnieniu formularza z punktu 2 oraz wysłaniu paczki, informacja o zwrocie zostanie przekazana na adres skrzynki pocztowej sprzedawcy.
 4. Klient ma obowiązek odesłać lub przekazać towar sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od daty poinformowania sprzedawcy o odstąpieniu od umowy.
 5. Produkt musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym. Jeśli towar jest uszkodzony, klient powinien wcześniej poinformować o tym sprzedawcę za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie w sekcji „Kontakt”. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od daty odstąpienia przez klienta od umowy, poprzez przelew bankowy na wskazane przez klienta konto. Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu do czasu otrzymania zwracanego towaru.
 6. Zwracany towar musi być kompletny, bez śladów użytkowania oraz w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Klient ma obowiązek właściwie zabezpieczyć zwracany towar przed ewentualnym uszkodzeniem w transporcie. Jeśli dostarczony towar jest niekompletny, uszkodzony lub nosi ślady użytkowania przekraczające normalne korzystanie, sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od klienta rekompensaty finansowej lub odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku, gdy sprzedawany produkt jest niestandardowy, wyprodukowany według specyfikacji klienta lub służy do zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb, jak również w innych sytuacjach wymienionych w artykule 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.). Dotyczy to również rozpieczętowanych irygatorów oraz innych środków higieny.
 8. Klient ponosi koszty związane z odesłaniem towaru do sprzedawcy. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane przez Sprzedającego.
 9. Towar przekazywany do zwrotu nie może nosić śladów użytkowania. ŁUKASZ SURMA surma.pl zastrzega sobie prawo do potrącenia części kwoty zwrotu, jeśli zwracany towar posiada takie ślady.
 10. Towar przekazywany do zwrotu musi być odpowiednio zabezpieczony przez klienta podczas transportu. ŁUKASZ SURMA surma.pl zastrzega sobie prawo do potrącenia części kwoty zwrotu, jeśli zwracany towar zostanie uszkodzony w transporcie z powodu niewłaściwego zabezpieczenia.

Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec klienta, jeżeli sprzedany produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (objętą rękojmią) zgodnie z przepisami zawartymi w art. 556 i kolejnych artykułach Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 2. Wady i uszkodzenia produktu należy natychmiast zgłaszać po ich wykryciu. Nie zaleca się kontynuowania użytkowania produktu w przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia, ponieważ może to prowadzić do ich pogłębienia oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika. Produkt należy zabezpieczyć na czas trwania procesu reklamacji i postępować zgodnie z instrukcjami producenta lub autoryzowanego serwisu.
 3. Roszczenie reklamacyjne dotyczące usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad przedawnia się po upływie roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeśli klientem jest konsument zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, termin przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu określonego w zdaniu poprzednim.
 4. Aby właściwie ocenić uzasadnienie reklamacji, prosimy o wypełnienie niezbędnych informacji w formularzu zgłoszeniowym, w tym: imię i nazwisko/nazwa firmy, preferowany sposób rozwiązania problemu (naprawa/wymiana produktu/obniżenie ceny/zwrot pieniędzy), numer konta bankowego dla ewentualnego przelewu, numer telefonu, adres e-mail, numer paragonu/faktury. Należy dołączyć odpowiedni dokument w formacie pdf lub jpg, opisujący wadę (w tym okoliczności jej powstania i zauważenia), datę wystąpienia wady oraz zdjęcia/materiał wideo przedstawiający uszkodzenia.
 5. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną kontakt@nerko.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy:
  ŁUKASZ SURMA surma.pl Lisięcice, ul. Klonowa 1, 48-118 Głubczyce.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. Jednakże, ten fakt nie oznacza, że towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową w wyznaczonym terminie. Równocześnie sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu rozpatrzenia reklamacji, jeśli proponowany przez kupującego sposób wydaje się niemożliwy lub generuje nadmierne koszty.
 7. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasać mogą w następujących przypadkach:
 • Po upływie terminu gwarancji.
 • W przypadku dokonywania napraw i/lub modyfikacji poza serwisami autoryzowanymi przez Sprzedawcę.
 • W przypadku nieprzestrzegania zaleceń dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji produktu.
 • Podczas używania niesprawnego lub uszkodzonego produktu, co może prowadzić do dalszych uszkodzeń oraz do obrażeń ciała użytkownika.

  8. Przed przekazaniem produktów do reklamacji zalecamy wcześniejsze ich wyczyszczenie. Akceptujemy jedynie produkty zapakowane w kartonowe opakowanie (oryginalne lub zastępcze).
  9. W przypadku wysyłki towaru do reklamacji, prosimy o rozmontowanie produktu (dotyczy towarów wymagających montażu) i zapakowanie go w sposób zapewniający ochronę przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie transportu. Na paczce należy umieścić naklejkę z napisem „REKLAMACJA”.
  10. W sytuacji uznania reklamacji, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy egzemplarz. W przypadku niemożności takiego rozwiązania, zostanie on zastąpiony innym (wcześniej uzgodnionym z kupującym) lub zwrócone zostaną pieniądze. Informacje na ten temat zostaną przekazane drogą mailową z adresu kontakt@nerko.pl
  11. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:
  ŁUKASZ SURMA surma.pl Lisięcice, ul. Klonowa 1, 48-118 Głubczyce.
  12. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane przez Sprzedającego.
  13. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

Formularz reklamacji